Kattoturvatuotteet

Asen­nam­me asiak­kaan toi­vei­den mukaan kat­to­tur­va­tuot­tei­ta. Kat­to­tur­va­tuot­teil­la var­mis­tat tur­val­li­sen liik­ku­mi­sen niin katol­la kuin maas­sa­kin.

Tik­kaat, lape­tik­kaat, kul­kusil­lat ja lumies­teet var­mis­ta­vat, että katol­la on tur­val­lis­ta teh­dä huol­to- ja puh­dis­tus­töi­tä.

Tänä päi­vä­nä myös raken­nus­mää­räyk­set vel­voit­ta­vat raken­nuk­sen omis­ta­jaa huo­leh­ti­maan, että käy­tös­sä on tur­val­li­set sei­nä- ja lape­tik­kaat sekä tar­vit­taes­sa kul­kusil­lat katol­la liik­ku­mi­seen ja huol­to­toi­men­pi­tei­siin.

Katon huol­ta­mi­nen on vai­va­ton­ta ja ennen­kaik­kea tur­val­lis­ta kun kaik­ki katon tur­val­li­suus­vä­li­neet ovat asian­mu­kai­sia.

Muis­tat­han, että kat­to­tur­va­tuot­tei­den tar­koi­tuk­se­na on suo­jel­la sinua ja kat­toa­si.

MisTa-Pinta Oy

Pel­ler­von­ka­tu 3
33540 TAM­PE­RE

Y-tun­nus: 2875581-9

Verkkolaskuosoitteemme

OpusCa­pi­ta Group Oy
(003710948874)

Verk­ko­las­kuo­soi­te
003728755819

OVT-tun­nus:
003728755819