Kattopinnoitus

”Hui­pul­la tar­vi­taan ammattilaista”

Kat­to­pin­noi­tus tai kan­san­kie­lel­lä kat­to­maa­laus oikein suo­ri­tet­tu­na piden­tää vesi­ka­ton käyt­töi­kää huo­mat­ta­vas­ti, pitää kas­vus­tot loi­tol­la ja antaa katol­le uuden ilmeen. Suo­men erit­täin vaih­te­le­va sää ja muut ulkoi­set rasit­teet kuor­mit­ta­vat kat­toa. Leh­det, puun oksat, ros­kat ja sii­te­pö­ly kasaan­tu­vat katol­le hel­pos­ti. Tal­vi ja pak­ka­nen jät­tä­vät myös oman jälkensä. 

Pin­noi­tus toteu­te­taan tes­ta­tuil­la kat­to­pin­noit­teil­la, jois­sa on par­haan vede­ne­ris­tys­ky­vyn lisäk­si täy­del­li­nen suo­ja uv-sätei­lyä, sam­ma­loi­tu­mis­ta, pak­kas­ra­pau­tu­mis­ta ja ilman­saas­tei­ta vas­taan. Kaik­ki tuot­teem­me ovat ser­ti­fioi­tu­ja poh­jo­lan olo­suh­tei­siin sopiviksi.

Tut­kim­me aina tark­kaan huol­let­ta­van katon kun­non, jot­ta voim­me yhdes­sä suun­ni­tel­la par­haan mah­dol­li­sen huoltotoimenpiteen.

Kat­to­huol­lon perus­ta on puh­das ja kas­vus­tos­ta vapaa kat­to ennen jat­ko­kä­sit­te­lyä. Teem­me kat­to­pe­sut ylei­sim­mil­le kat­to­ma­te­ri­aa­leil­le; tii­li-, pel­ti-, huo­pa- ja mine­riit­ti­ka­toil­le kor­kea­pai­ne­pe­sul­la joka on nopea ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen mene­tel­mä. Kuu­ma­ve­si­pe­su­ril­la tehos­tam­me rat­kai­se­vas­ti puh­dis­tus­työ­tä ja saa­vu­tam­me erin­omai­sen lop­pu­tu­lok­sen pie­nem­mil­lä ja kat­to­ma­te­ri­aa­lia sääs­tä­vil­lä paineilla.

Kate­ma­te­ri­aa­lin toi­min­nal­li­suus palau­te­taan käsit­te­le­mäl­lä tai pin­noit­ta­mal­la se uut­ta kat­toa vas­taa­vak­si. Kat­to­pin­noi­tuk­sen jäl­keen on hyvä päi­vit­tää kat­to­tur­va­tuot­teet tämän päi­vän vaa­ti­mus­ten tasolle.

Kans­sam­me löy­dät kaik­ki tar­vit­ta­vat tek­ni­set rat­kai­sut kiin­teis­tön­huol­toon kai­kil­le eri pin­noil­le katol­ta pihakiveyksiin.

Pal­ve­lui­him­me kuu­luu tar­peen­ne mukaan myös kat­to­huol­to­so­pi­mus, jol­loin voim­me enna­koi­da katon ongel­mia ennen­kuin vahin­ko­ja syn­tyy. Huol­to­so­pi­muk­seen voi kuu­lua esi­mer­kik­si katon vuo­sit­tai­nen tar­kis­tus, puh­dis­tus ja pesu.

MisTa-Pinta Oy

Pel­ler­von­ka­tu 3
33540 TAMPERE

Y-tun­nus: 2875581-9

Verkkolaskuosoitteemme

OpusCa­pi­ta Group Oy
(003710948874)

Verkkolaskuosoite
003728755819 

OVT-tun­nus:
003728755819