Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Vie­tät suu­rim­man osan ajas­ta­si sisä­ti­lois­sa, joten IV-kana­vien puh­taus ja toi­mi­vuus tulee tar­kis­taa riit­tä­vin välia­join. Sään­nöl­li­sel­lä puh­dis­tuk­sel­la var­mis­te­taan puh­das ja riit­tä­vä sisäil­man laatu.

Ilman­vaih­to­jär­jes­tel­män puh­dis­tus tapah­tuu ali­pai­neis­ta­mal­la ilman­vaih­to­ka­na­vat. Ali­pai­neis­tet­tu kana­vis­to har­ja­taan koneel­li­ses­ti. Vent­tii­lit pes­tään. Ilman­vaih­to­ko­ne, puhal­ti­met ja läm­mön­vaih­ti­met puh­dis­te­taan har­jaa­mal­la ja pesemällä.

https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/ilmanvaihto/ilmanvaihtojarjestelmat

Tar­kas­tam­me lopuk­si ilman­vaih­to­jär­jes­tel­män puh­tau­den, toi­min­ta­kun­non, sekä laa­dim­me asiak­kaal­le tarkastuspöytäkirjan.

PUH­DIS­TUK­SEN HYÖDYT:

  • Kiin­teis­tös­sä on puh­taam­pi ja ter­veel­li­sem­pi sisäilma
  • Talon raken­teet pysy­vät terveinä
  • Ener­gian kulu­tus on pienempi
  • Kiin­teis­tön palo­tur­val­li­suus paranee
  • Ilman­vaih­to­lait­tei­den käyt­töi­kä pitenee

SUO­SI­TEL­TU ILMAN­VAIH­TO­KA­NA­VIEN PUHDISTUSVÄLI:

Suo­si­tel­tu ilman­vaih­to­ka­na­vien puh­dis­tus­vä­liin vai­kut­ta­vat ensi­si­jai­ses­ti käy­tös­sä ole­va IV-jär­jes­tel­mä sekä asui­na­lue.
Koneel­li­set ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mät tuli­si suo­si­tus­ten mukaan puh­dis­taa noin 5-8 vuo­den välein.
Pai­no­voi­mai­sis­sa ja huip­pui­mu­ril­la toi­mi­vat koh­teet puh­dis­te­taan yleen­sä noin 5-10 vuo­den välein.

Sisä­mi­nis­te­rion ase­tus ilman­vaih­to­ka­na­vien- ja lait­tes­to­jen puhdistuksesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010802

 

 

MisTa-Pinta Oy

Pel­ler­von­ka­tu 3
33540 TAMPERE

Y-tun­nus: 2875581-9

Verkkolaskuosoitteemme

OpusCa­pi­ta Group Oy
(003710948874)

Verkkolaskuosoite
003728755819 

OVT-tun­nus:
003728755819